Program de guvernare

Alianța 2020 USR PLUS

Compară Adaugă la favorite
  • INTEGRITATE

  • STAT DE DREPT

  • VALORI EUROPENE

Rezumat program

Alianța USRPLUS 2020 abordează măsuri pentru "conectarea  României  la  valorile  europene  ale  democrației  și  statului  de  drept".  Programul electoral abordează  siguranța, bunăstarea și prosperitatea europeană, dar și probleme care vizează mai ales pe români.

Obiective

• Recâștigarea încrederii în viitorul României, ca parte a Uniunii Europene, printr-o activitate credibilă, respectată de reprezentare a României în Parlamentul European.

• Asigurarea dezvoltării economice, prin atragerea de investiții și absorbția de fonduri europene, dezvoltarea agriculturii și satului românesc, a infrastructurii și a antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă bine plătite.

• Bunăstare și creșterea calității vieții, prin asigurarea unor servicii de sănătate, de educație și sociale la standarde europene.

Sursă

https://www.usrplus.ro/obiectivele_aliantei_2020_usr_plus și http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5c937a87c29480c51ccbfe06/attachments/original/1557328779/Manifestul_Alian%C8%9Bei_2020_USR_PLUS_pentru_Europa_viitorului-new.pdf?1557328779

Teme de interes european*

Economie și dezvoltare

• Va susține consolidarea investițiilor europene în convergența reală a diferitelor regiuni ale Europei ca fundament al dezvoltării durabile a Uniunii, relansării economice și coeziunii sociale.

• Susține întărirea pieței unice europene, în corelare cu Europa digitală, ca instrument de convergență între statele membre, cu cele patru libertăți de circulație (persoane, mărfuri, servicii și capital) și prevenirea standardelor duble și a discriminării.

• Uniunea ca lider în avangarda revoluției industriale 4.0, precum și cu obiective concret definite pentru fiecare sector economic.

• Crearea unor formule simple de finanțare pentru antreprenoriat în domeniul IT și al industriilor creative, care să permită accesul echitabil la finanțare directă, dar și infuzie de capital pe tot teritoriul Uniunii. Susține crearea Consiliului European al Inovării.

• Programe de stimulare a creării de IMM-uri și de susținere a afacerilor de familie cu sprijinul fondurilor UE, prin granturi pe principiul co-finanțării 1 la 1 (stat / antreprenor).

• Crearea unui hub de anvergură europeană în fiecare regiune, care să ofere facilități de testare pentru IMM-uri și alte companii și universități, precum și consiliere tehnologicăși financiară specializată pe profilul economic al regiunii respective.

• Dezvoltarea unei politici europene de urmărire a investițiilor directe străine (non-UE) care sățină cont de interese europene și naționale strategice.

• Programe de internaționalizare a afacerilor(piețe terțe) conduse de antreprenorii români și din regiune, realizate în colaborare cu instituțiile UE și cu sprijinirea agenției de export (Invest Romania).

• Introducerea de bune practici europene pentru digitalizarea și simplificarea procedurilor de înregistrare și administrare a firmelor, inclusiv prin folosirea tehnologiei blockchain pentru Registrul Comerțului.

• Promovarea măsurilor la nivel UE prin care companiile să aibă acces la finanțare pe scară largă de tipul fondurilor de investiții cu capital de risc, în special pre-seed / seed,care să susțină dezvoltarea de start-up-uri.

• Promovarea cadrului normativ la nivel european pentru încurajarea finanțărilor alternative – crowdfunding, business angels etc.

• Reducerea decalajelor dintre România și țările din regiune, față de piețele mai dezvoltate, în ceea ce privește utilizarea piețelor financiare (burse de valori) pentru finanțarea afacerilor.

• Integrarea conceptelor de responsabilitate socială (CSR)în activitatea de antreprenoriat, la nivel național și UE, încă din faza de start-up a afacerilor.

• Programe de educație antreprenorială a tinerilor, cu co-finanțare din fonduri UE, care să pregătească viitoarele generații de antreprenori responsabili încă de pe băncile școlii.

Combatarea șomajului printre tineri

• Folosirea mai eficientă și suplimentarea garanției pentru tineret, pentru a ajuta tinerii să își găsească locuri de muncă, dar și pentru dezvoltarea unei garanții pentru competențe.

• Formarea pe tot parcursul vieții, precum și flexibilitatea muncii, inclusiv la distanță, pentru a aduce în piața muncii peste 1 milion de oameni care ar putea munci, dar nu au condițiile sau motivația să participe.

• Suplimentarea bugetului Fondului Social European+ pentru a finanța măsuri active de ocupare menite să încurajeze mobilitatea și integrarea în piața muncii a categoriilor vulnerabile.

• Creșterea calității învățământului vocațional, tehnic și agricol prin alocarea de fonduri europene suplimentare către programe de dezvoltare a infrastructurii necesare acestui tip de școlarizare.

Protecția consumatorului și siguranța alimentară

Dezvoltarea de noi mecanisme destinate comparării calității produselor și serviciilor oferite pe Piața Internă.

Protecția socială a cetățenilor Uniunii Europene

• Va propune extinderea agendei de priorități UE, astfel încât să se acorde resursele politice și financiare pentru alinierea standardelor de educație, sănătate și servicii sociale.

• Crearea la nivel european, în colaborare cu reprezentanții industriei europene, a unei strategii care săasigure pregătirea cetățenilor pentru a face față revoluției digitale pe piața muncii.

• Programe dedicate cu fonduri europene pentru zone cu grave probleme sociale, precum Valea Jiului, Vaslui sau Gorj, care să trateze problemele sociale, economice și de mediu în pachete integrate de măsuri.

• Crearea unei Agenții Europene pentru copii, incluziune și inovare socială (AECIIS) cu sediul la București.

• Alocarea de fonduri europene la nivelul întregii comunități concentrate către creșterea și securizarea accesului la educație pentru copiii din familiile nevoiașe: decontarea costurilor de transport pe toată perioada școlarizării, reabilitarea unităților de cazare pentru elevii din școlile tehnice și de meserii care locuiesc la distanță.

• Stimularea creării de structuri de sprijin a afacerilor (acceleratoare / incubatoare) și a infrastructurii de afaceri (parcuri industriale), cu suportul fondurilor europene, mai ales în regiunile cu investiții reduse.

• Dezvoltarea de centre regionale de formare și competențe ca infrastructuri deschise de formare de competențe pentru sectorul privat.

Politica de securitate și apărare a Uniunii Europene

• Întărirea unei Uniuni Europene pentru Apărare care să consolideze totodată prezența și capacitatea NATO pe teritoriul Europei.

• Promovarea unei comunități strategice la nivel european și transatlantic care împărtășește aceeași înțelegere a amenințărilor de securitate convenționale și neconvenționale (terorism, atacuri cibernetice, dezinformare, schimbări climatice, fluxuri migratorii), a nevoii de a gândi și implementa într-o manieră integrată politica externă și de securitate și politicile publice și economice în general.

• Ameliorarea cadrului Parteneriatului Estic cu un concept înnoit care să ancoreze puternic aceste state la Uniunea Europeană și valorile sale.

• Armata europeană, în deplină coordonare cu angajamentele asumate în cadrul NATO și Parteneriatului Strategic cu SUA.

• Un cadru european care să corespundă intereselor și posibilităților României de participare în proiecte din domeniul industriei de apărare.

Lupta împotriva terorismului

1

Lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului înconjurător

• Dezvoltarea durabilă, bazată pe încurajarea economiei circulare, pe valorificarea responsabilă a resurselor solului și subsolului și asigurarea menținerii valorilor naturale și culturale prin rețeaua de arii naturale protejate, administrate și valorificate eficient.

• Măsuri europene pentru protejarea fondului forestier, inclusiv crearea unui catalog european al pădurilor virgine, cvasi-virgine, care să recunoască valoarea patrimonială a lor și să asigure protecție sporită a acestora.

Imigrația

• Dezvoltarea unui mecanism eficient pentru controlul migrației, care să includă întărirea granițelor europene, un management inteligent al fluxurilor migratorii, stabilizare politicăși investiții europene în țările de origine.

Viitorul Uniunii Europene

• O singură Uniune, fără cercuri concentrice sau viteze diferite de integrare. Nu susține o Uniunea Europeană à la carte,în care fiecare stat membru alege ce vrea, ca mod de organizare a UE.

• Susține introducerea referendumului consultativ la nivel european pe subiecte cu relevanțăpentru întreaga Uniune.

• Va propune introducerea unui mecanism inovativ de generare de politici publice la nivel european, de jos în sus, pornind de la experiențele unor proiecte civice locale, scalabile la nivel european, inclusiv pe teme validate prin referendumul consultativ.

• Înființarea unui mecanism de consultare structurată între instituțiile europene, cele naționale și cetățeni.

• Organizarea Adunărilor Europene unde participă cetățeni, reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai guvernului și ai parlamentului care să propună un Program Anual al UE către Comisie.

• Întărirea politicilor și programelor europene care creează un sentiment de patriotism european și o identitate europeană.

• Politica europeană de menținere a stabilități în Balcani să fie dublată de măsuri eficiente pentru respectarea standardelor democratice europene.

• Continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene și oferirea de perspective clare Republicii Moldova și vecinilor din Balcani în funcție de progresul pe care îl face fiecare către țintele agreate.

• Instituțiile europene trebuie să propună mecanisme concrete pentru combaterea corupției și întărirea statului de drept; DNA din România poate constitui un exemplu.

• UE să continue să investească în reziliența politică, economică și societală a statelor din Parteneriatul Estic, pentru a evita căderea lor într-o zonă gri de influență a Rusiei.

• Adoptarea unei legislații de tip Magnitsky în Uniunea Europeană, care să interzică accesul în Uniune și să blocheze bunurile responsabililor din terțe țări implicați în abuzuri ale drepturilor omului.

Protecția granițelor Uniunii Europene

• Contribuție la securizarea granițelor țării, care vor deveni și granițele spațiului Schengen.

Protecția datelor personale

2 3

Probleme românești, soluții europene**

România în UE

• România în Schengen.

• Adoptarea monedei unice, Euro.

Agricultură

• Încurajarea Grupurilor de Acțiune Locală ca instrument predilect de implementare pentru programele de dezvoltare locală. Dezvoltarea fermelor mici și mijlocii prin fonduri europene. Plafonarea subvențiilor pentru fermele mari, concomitent cu mărirea subvențiilor pentru fermele mici și medii.

• Cadastrarea terenurilor trebuie să fie o prioritate pentru agricultura românească.

• Recunoașterea europeană a terenurilor agricole ca parte a patrimoniului social și natural local.

• Introducerea dreptului de reglementare națională a tranzacțiilor cu terenuri agricole.

Fonduri europene

• Păstrarea cel puțin la același nivel a fondurilor de coeziune alocate României și păstrarea unei politici de coeziune puternice a UE care să reducă decalajele între statele membre.

• Introducerea unor cote naționale de finanțare în programele de susținere a cercetării și dezvoltării (Horizon Europe), protecția mediului (Life) și fondul de investiții InvestEU.

Administrație

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest

Românii din diaspora și din comunitățile istorice

• Respectarea drepturilor cetățenilor români în UE, în calitate de cetățeni europeni (exemplu: transportatorii români trebuie să beneficieze de aceleași condiții pentru desfășurarea activității ca ceilalți operatori economici europeni).

• Programe de tip Diaspora Start Up, program co-finanțat de UE.

Digitalizare

• Hub-uri regionale de inovare digitală.

• Centru european de excelență în cercetare : Crearea unui centru european de excelență în cercetare în domeniul TIC, cu sediul în România, finanțat din fonduri europene.

Justiție

• Crearea unui mecanism orizontal, aplicabil în toate statele membre, de monitorizare a derapajelor față de statul de drept, pe modelul MCV, implementat cu succes în Bulgaria și România.

• Susținerea activității agențiilor europene relevante pentru combaterea criminalității și cooperarea judiciară transfrontalieră.

• Extinderea competențelor Mediatorului European astfel încât acesta să poată interveni în sprijinul cetățenilor care interacționează cu instituții naționale care gestionează fonduri europene.

• Consolidarea legilor care să ocrotească avertizorii de integritate, independența presei, accesul la informațiile de interes public.

Transporturi și infrastructură

• Crearea unui mecanism orizontal, aplicabil în toate statele membre, de monitorizare a derapajelor față de statul de drept, pe modelul MCV, implementat cu succes în Bulgaria și România.

Republica Moldova

• România și reprezentanții românilor în Parlamentul European trebuie să faciliteze și să îndrume apropierea Republicii Moldova de UE, nu doar să ofere alibiuri oligarhilor, așa cum se întâmplă în prezent.

• Înființarea unui grup de sprijin pentru Republica Moldova în cadrul Comisiei Europene, similar celui pe Ucraina, care să furnizeze asistență pentru reforme și să asigure finanțarea de proiecte concrete de integrare la nivelul infrastructurii de transporturi, energetice și de comunicații.

Sănătate

• Acordarea de fonduri europene suplimentare pentru construirea de noi spitale și pentru modernizarea, la standarde europene, a rețelei de spitale existente. Introducerea de standarde comune europene pentru calitatea serviciilor medicale și pentru managementul din spitale.

• Reguli comune și transparente pentru transplant. Extinderea directivei europene pentru servicii medicale transfrontaliere.

• Reguli europene și standarde minime pentru accesul la medicamente, în special cele esențiale.

• Programe europene de nutriție, prevenție și de educație în sănătate.

Educație

• Erasmus pentru liceeni: burse de mobilitate pentru organizarea și realizarea de programe de schimburi pentru liceeni.

• Susținerea adoptării la nivel european a Garanției pentru competențe - cadrul legislativ care să asigure accesul la competențe cheie aliniate cu nevoile pieței muncii pentru persoanele cu dificultate de acces la formare.

• Crearea cadrului pan-european de evaluare periodică cu metode și conținuturi de evaluare aliniate la testele PISA(Program For International Student Assessment).

• Integrarea temelor de educație antreprenorială în programa școlară.

Altele

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Legendă

* Temele europene sunt preluate din studiul Eurobarometru din Martie 2019 și sunt acele teme considerate de interes european de către repondenți (sursa http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot, documentul National Factsheets)

** Probleme românești, soluții europene este un capitol creat de noi după citirea programelor electorale pentru a putea oferi cititorilor acestui site informații despre teme care nu au fost incluse in Eurobarometrul realizat în luna martie 2019.